Adresser

Statisk datasæt hentet fra AWS Web API

Indeholder oplysninger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Adresse Web Services (AWS).

Data and Resources

Additional Info

Field Value
KN100mDK Angiver betegnelsen for den 100 m celle som adressen er beliggende i jf. specifiakionen af Det Danske Kvadratnet, DDKN. 15 tegn. Eksempel: ”100m_61768_6435”.
KN10kmDK Angiver betegnelsen for den 10 km celle som adressen er beliggende i jf. specifiakionen af Det Danske Kvadratnet, DDKN. 11 tegn. Eksempel: ”10km_617_64”.
KN1kmDK Angiver betegnelsen for den 1 km celle som adressen er beliggende i jf. specifiakionen af Det Danske Kvadratnet, DDKN. 12 tegn. Eksempel: ”1km_6176_643”.
adressepunktkilde Kode der angiver kilden til adressepunktet. Et tegn. ”1” = oprettet maskinelt fra teknisk kort; ”2” = Oprettet maskinelt fra af matrikelnummer tyngdepunkt; ”3” = Eksternt indberettet af konsulent på vegne af kommunen; ”4” = Eksternt indberettet af kommunes kortkontor o.l. ”5” = Oprettet af teknisk forvaltning.
adressepunktnøjagtighed Kode der angiver nøjagtigheden for adressepunktet. Et tegn. ”A” betyder at adressepunktet er absolut placeret på et detaljeret grundkort, tyisk med en nøjagtighed bedre end +/- 2 meter. ”B” betyder at adressepunktet er beregnet – typisk på basis af matrikelkortet, således at adressen ligger midt på det pågældende matrikelnummer. I så fald kan nøjagtigheden være ringere en end +/- 100 meter afhængig af forholdene. ”U” betyder intet adressepunkt.
adressepunkttekniskstandard Kode der angiver den specifikation adressepunktet skal opfylde. 2 tegn. ”TD” = 3 meter inde i bygningen ved det sted hvor indgangsdør e.l. skønnes placeret; ”TK” = Udtrykkelig TK-standard: 3 meter inde i bygning, midt for længste side mod vej; ”TN” Alm. teknisk standard: bygningstyngdepunkt eller blot i bygning; ”UF” = Uspecificeret/foreløbig: ikke nødvendigvis placeret i bygning.
adressepunkttekstretning Angiver en evt. retningsvinkel for adressen i ”gon” dvs. hvor hele cirklen er 400 gon og 200 er vandret. Værdier 0.00-400.00: Eksempel: ”128.34”.
adressepunktændringsdato Dato og tid for sidste ændring i adressepunktet. Eksempel: ”1998-11-17T00:00:00”
bygningsnavn Evt. bygningsnavn eller gårdnavn, der er registreret af kommunen som en supplerende adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Solholm”.
ejerlav_kode Unik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”, som adressen ligger i. Repræsenteret ved indtil 8 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
ejerlav_navn Det matrikulære ”ejerlav”s navn. Eksempel: ”Eskebjerg By, Bregninge”.
esrejendomsnr Identifikation af den vurderingsejendom jf. Ejendomsstamregisteret, ESR, som det matrikelnummer som adressen ligger på, er en del af. Repræsenteret ved seks cifre. Eksempel ”001388”.
etrs89koordinat_nord Nordlige koordinat til adressepunktet, angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
etrs89koordinat_oest Østlige koordinat til det punkt (adressepunkt) der repræsenterer adressens beliggenhed. Angivet i koordinatsystemet UTM zone 32 og ved brug af fælles europæiske terrestriale referencesystem EUREF89/ETRS89.
husnr Betegnelse der identificerer den pågældende adgangsadresse i forhold til andre adresser med samme vejnavn. Husnummeret består af et tal 1-999 evt. suppleret af et stort bogstav A..Z, og fastsættes i stigende orden, normalt med lige og ulige numre på hver side af vejen. Eksempel: "11", "12A", "187B".
id Universel, unik identifikation af adgangsadressen af datatypen UUID . Er stabil over hele adressens levetid (ligesom et CPR-nummer) dvs. uanset om adressen evt. ændrer vejnavn, husnummer postnummer eller kommunekode. Repræsenteret som 32 hexadecimale tegn. Eksempel: ”0a3f507a-93e7-32b8-e044-0003ba298018”.
ikraftrædelsesdato Dato og tid for adressens ikrafttrædelse. Eksempel: 2002-01-01T00:00:00.
kommune_kode Unik identifikation af den kommune som adressen ligger i. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kommune_navn Kommunenavn
landsejerlav Unik identifikation af det matrikulære ”ejerlav”, som adressen ligger i. Repræsenteret ved indtil 8 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
matrikelnr Betegnelse for det matrikelnummer, dvs. jordstykke, som adressen ifølge BBR er beliggende på. Repræsenteret ved Indtil 7 tegn: max. 4 cifre + max. 3 små bogstaver. Eksempel: ”18b”.
postnummer_navn Det navn der er knyttet til postnummeret, typisk byens eller bydelens navn. Repræsenteret ved indtil 20 tegn. Eksempel: ”København NV”.
postnummer_nr Unik identifikation af det postnummer som adressen er beliggende i. Postnumre fastsættes af Post Danmark. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: ”2400” for ”København NV”.
supplerendebynavn Et supplerende bynavn – typisk landsbyens navn – eller andet lokalt stednavn der er fastsat af kommunen for at præcisere adressens beliggenhed indenfor postnummeret. Indgår som en del af den officielle adressebetegnelse. Indtil 34 tegn. Eksempel: ”Sønderholm”.
vejnavn_kode Identifikation af det vejnavn som adressen er knyttet til. Er unikt indenfor den pågældende kommune. Repræsenteret ved fire cifre. Eksempel: I Københavns kommune er ”0004” lig ”Abel Cathrines Gade”.
vejnavn_navn Vejens navn som det er fastsat og registreret af kommunen. Repræsenteret ved indtil 40 tegn. Eksempel: ”Hvidkildevej”.
wgs84koordinat_bredde Breddegraden til ovenstående – angivet i koordinatsystemet WGS84/geografisk.
wgs84koordinat_længde Lændegraden til ovenstående – angivet i koordinatsystemet WGS84/geografisk.
ændringsdato Dato og tid hvor der sidst er ændret i adressen. Eksempel: 2002-04-08T00:00:00.